STANOVY HOROLEZECKÉHO ODDÍLU HO LOKNI
(dále jen HO LOKNI)

LOKNI 1 – OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1
Jméno, druh a založení oddílu

Horolezecký oddíl HO LOKNI je sdružení osob a je základní organizační složkou Českého horolezeckého svazu pod číslem 580.
Sídlo HO LOKNI je Bedřichov 150, 543 51, Špindlerův Mlýn a byl založen v září 2011.

1.2
hlavní cíle HO LOKNI

HO LOKNI organizuje formy sportovní činnosti související zejména s aktivním překonáváním výšek a to:

 • skalní lezení pískovcové a sportovní
 • klasické lezení ve vysokých horách
 • bouldering
 • halové lezení
 • lezení v ledu a mixech
 • vysokohorská i klasická turistika
 • skialpinismus
 • organizovat výcvik a další sportovní činnosti a vzdělávací akce
 • vyvíjet propagační a publikační činnost
 • vytvářet podmínky pro činnost těchto výše uvedených odvětví.

LOKNI 2 – ČLENSTVÍ A ORGÁNY ODDÍLU

2.1
Členství HO LOKNI je založeno na dobrovolnosti a může se jí stát kterákoli osoba, která hodlá v rámci HO LOKNI působit anebo působit v jeho prospěch, bude dodržovat jeho stanovy a rozlišuje se na:

 • zakládající členy – výkonný výbor
 • řádné členy
 • čestné členy

vznik členství

2.2
zakládající členi – výkonný výbor
( právo veta )
Jsou členi, kteří HO LOKNI zorganizovali a založili. Tyto členy nelze řádným ani čestným členem odvolat. Výjimkou je na jeho vlastní žádost nebo neplnění stanov HO LOKNI.

2.3
řádný člen

novým a řádným členem se může stát kterákoli osoba způsobilá k právním úkonům a splňuje tyto podmínky:

 • nového člena musí doporučit alespoň jeden člen HO LOKNI a po odsouhlasení je přijat za řádného člena
 • musí prokázat zájem alespoň 1/3 bodů z odstavce 1.2 – hlavní cíle HO LOKNI
 • musí zaplatit oddílové a členské příspěvky (pro rok 2020 – 600,– Kč)
 • (zaplacením příspěvku souhlasí se stanovami HO LOKNI)

pozn.: osoba mladší 18 let může být přijata pouze se souhlasem zákonného zástupce

2.4
čestný člen

Čestným členem HO LOKNI se může stát kterákoli osoba působící v HO LOKNI s mimořádnými zásluhami pro oddíl.

zánik členství

2.5
členství zaniká:

 • vystoupením člena na jeho vlastní písemnou žádost
 • neplněním stanov HO LOKNI
 • vyloučením
 • úmrtím

2.6
dokladem v HO LOKNI je členský průkaz ČHS

2.7
seznam členů je veden předsedou oddílu

LOKNI 3 – ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1
členská práva

Práva každého člena oddílu HO LOKNI:

 • být informován o veškeré činnosti oddílu
 • využívat všech výhod plynoucích ze členství v oddíle
 • účastnit se akcí pořádaných oddílem
 • zvát na akce a sportovní činnost HO LOKNI své kamarády a známé
 • doporučovat nové členy
 • účastnit se valné hromady oddílu
 • kdykoli se vyjadřovat ke stavu a činnosti oddílu, vznášet podněty, připomínky a stížnosti a být informován o jejich vyřízení
 • každý člen má právo volit a být volen
 • kdykoli nahlédnout do kteréhokoli dokladu oddílu
 • kdykoli přestoupit do jiného oddílu
 • kdykoli vystoupit z HO LOKNI

3.2
členské povinnosti

 • dodržovat kompletně stanovy HO LOKNI, bezpečnostní a sportovní pravidla a zásady pro ochranu přírody
 • starat se o majetek oddílu a dbát o jeho řádnou údržbu
 • řádně a nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení kontroly své činnosti orgány oddílu
 • platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovených výkonným výborem
fotka

V druhé polovině srpna úspěšně zdolalo několik členů oddílu náročnou ferratu Königsjodler v Rakousku


HO LOKNI - web created: wyctor